Thư mục giới thiệu sách mới chuyên ngành Du lịch

Ngày đăng: 28/09/2017

Thư mục giới thiệu các tài liệu chuyên ngành Du lịch. Gồm 2 phần: Giáo trình và sách Tham khảo. Trong mỗi phần tài liệu được xếp theo chữ cái tên sách. Chúc các bạn tìm được những cuốn sách bổ ích cho việc học tập.I. Giáo trình:

1.    Bản đồ du lịch Việt Nam . – H .: Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2010 . – 144 tr. : ảnh màu, 27 cm.

2.    Du lịch sinh thái / Lê Huy Bá . – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2016 . – 792 tr. ; 24 cm.

3.    Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng / Hà Nam Khánh Giao . – H. : Thống kê, 2014 .- 369 tr. ; 24 cm.

4.    Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn / Hà Nam Khánh Giao . – H. : Thống kê, 2015 . – 369tr, ; 24 cm.

5.    Giáo trình nghiệp vụ lữ hành / Phan Võ Thu Tâm . – H. :  Giáo dục Việt Nam,2015 . – 380tr. ; 24cm.

6.    Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành / Thẩm Thành Trung . – H. : Giáo dục Việt Nam, 2015 . – 340tr. ; 27 cm.

7.    Giáo trình kinh tế du lịch / Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa: chủ biên. – H. :  Lao động – Xã hội, 2014 . – 412 tr. ; 21 cm.

8.    Giáo trình Marketing du lịch / Hoàng Văn Thành . – H. : Chính trị Quốc gia, 2014 . – 271 tr. ; 24cm

9.    Giáo trình văn hóa du lịch / Hoàng Văn Thành . – H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2014 . – 252tr. ; 24 cm.

10. Giáo trình quản trị lữ hành / Nguyễn Văn Mạnh . – H. : Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010 . – 494 tr. ; 27 cm.

11. Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn / Nguyễn Văn Mạnh . – H. : Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013 . – 504 tr. ; 27 cm.

12. Giáo trình tổng quan du lịch / Trần Diễm Thúy . – 2006 . – 239 tr. ; 21 cm

13. Quản lý khách sạn . – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1997 . – 550 tr. ; 21 cm.

14. Quản trị kinh doanh khu nghĩ dưỡng (Resort): Lý luận và thực tiển/ Sơn Hồng Đức . – H. : Phương đông, 2012.- 258 tr. ; 24 cm.

15. Quản trị đầu tư nhà hàng – Khách sạn / Nguyễn Văn Dung . – H. : Giao thông vận tải, 2011 . – 238tr. ; 24 cm.

16. Quản trị nguồn nhân lực khách sạn / Lưu Trọng Tuấn . – H. : Lao động – Xã hội,2014

17. Tiếng Anh dành cho nhân viên khách nhà hàng – Khách sạn . – Mỹ Hương . – H. : Lao động – Xã hội, 2011

18. Tổng quan du lịch / Võ Văn Thành . –  H. : Văn hóa – Văn nghệ, 2015 . – 255 tr. ; 21cm.

19. Từ điển du lịch Anh – Việt . – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009 . – 633 tr. ; 21 cm

 

II. Sách tham khảo

20. Ẩm thực Việt Nam và thế giới / Nguyễn Diệu Thảo . – H. : 

21. Du lịch Việt Nam trong hội nhập ASEAN / Nguyễn Văn Lưu . –  H. : Văn hóa – Thông tin, 2013 . – 542 tr. ; 21cm.

22. Du lịch Việt Nam / Vũ Đình Hóa: chủ biên . – H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2017. – 7 tập; 20cm

T.1: Trung du và miền núi phía Bắc . – 104 tr.

23. Du lịch Việt Nam / Vũ Đình Hóa: chủ biên . – H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2017. – 7 tập; 20cm

T.2: Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc . – 144 tr.

24. Du lịch Việt Nam / Vũ Đình Hóa: chủ biên . – H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2017

T.3: Bắc Truong Bộ . – 80 tr. ; 20 cm.

25. Du lịch Việt Nam / Vũ Đình Hóa: chủ biên . –  H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2017. – 7 tập; 20cm

T.4: Nam Trung Bộ . – 108 tr.

26. Du lịch Việt Nam / Vũ Đình Hóa: chủ biên . – H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2017 . – 7 tập; 20cm

T.5: Tây Nguyên . – 48 tr. ;

27. Du lịch Việt Nam / Vũ Đình Hóa: chủ biên . – H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2017. – 7 tập; 20cm

T.6: Đông Nam Bộ . – 60 tr.

28. Du lịch Việt Nam / Vũ Đình Hóa: chủ biên . – H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2017. – 7 tập; 20cm

T.7: Đồng bằng song Cửu Long . – 68 tr.

29. Kỹ thuật chế biến và sử dụng thức ăn Việt Nam / Triệu Thị Chơi . – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2010 . –

217 tr. : ảnh màu; 27 cm.

30. Món ăn Việt Nam / Triệu Thị Chơi, Nguyễn Thị Phụng . – H. : Văn hóa – Thông tin, 2014 . – 255 tr. : ảnh màu ; 24 cm.

31. Một số vấn đề du lịch Việt Nam / Đinh Trung Kiên . – H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2004 . – 238 tr. ; 21 cm.

32. Xây dựng thương hiệu cho du lịch thành phố / Nguyễn Văn Dung . – H. : Giao thông vận tải, 2009  . . – 498 tr. ; 24 cm.

 


                                                                    

TRUNG TÂM HỌC LIỆU